Project Description

مدار بیهوشی شامل لوله های تنفسی همراه با بگ می باشد. که اکسیزن را به بیمار تحویل داده و دی اکسید کربن را خارج می سازد و در عین حال گازهای بیهوشی را به بیمار می رساند.

تماس با کارشناس